Get Adobe Flash player

Praca

OGŁOSZENIE


Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „GRANIT”         w Szklarskiej Porębie poszukuje kandydatów do pracy w charakterze kierowników, wychowawców grup, pomocy wychowawców na turnusie  rehabilitacyjnym dla dzieci rolników w okresie wakacji w terminie                  
-         1 turnus - od 30-06-2018 do 20-07-2018 r. - 21 dni

Główne obowiązki:
         A) kierownik:

Kierowanie prawidłowym pod względem organizacyjnym i wychowawczym biegiem życia na turnusie:

1. organizacja życia kulturalno - oświatowego uczestników turnusu ( w tym: opracowanie ramowego planu turnusu i nadzór nad jego realizacją, planowanie i organizowanie w uzgodnieniu z kierownictwem Centrum i innymi członkami kadry pedagogicznej programu zajęć w każdym dniu),

2. współpraca z personelem medycznym placówki,

3. zarządzanie członkami kadry pedagogicznej ( w tym: ustalenie i przydzielenie poszczególnym członkom kadry pedagogicznej szczegółowego zakresu obowiązków),

4. dbanie o bezpieczeństwo dzieci przebywających na turnusie.
5. współpraca z personelem medycznym Centrum,

         B) wychowawca:
- całodobowa opieka nad dziećmi i odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo;
- organizowanie czasu wolnego wychowanków.
         C) pomoc wychowawcy:
- współpraca i udzielanie pomocy wychowawcy grupy.
Wymagania:

 

 1. 1.kierownik:

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. ukończyła 21 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Wyjątki od powyższej zasady:

 • co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
 • kurs na kierownika wypoczynku – nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 • doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 1. 2.
  -
  ukończone 21 lat

- co najmniej średnie wykształcenie;
- kandydaci na stanowisko kierownika turnusu winni mieć ukończony kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży i posiadać co najmniej 3 letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej lub pracować na stanowisku kierowniczym w publicznych szkołach lub placówkach oświatowych;
- mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika turnusu.

 

 1. 3.Wychowawca:

 

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 1. 1.nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. 2.ukończyła 18 lat;
 3. 3.posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. 4.ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku, kurs na wychowawcę wypoczynku nie dotyczy czynnych zawodowo nauczycieli i osób wskazanych w punkcie 2 ( poniżej);

 

Wyjątki od powyższej zasady:

 1. 1.co najmniej średnie wykształcenie - nie dotyczy instruktorów harcerskich
  w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarzelub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
 2. 2.kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniui systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

 

  

3. Pomoc wychowawcy:

- ukończone 18 lat      

- co najmniej średnie wykształcenie;

        

 

 

 


Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej KRUS  www.crrkrus.pl/przetargi lub w siedzibie Centrum.

- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców, kierowników, zaświadczenia o pracy w zawodzie nauczyciela lub na stanowisku kierowniczym w publicznej szkole lub placówce dydaktyczno- wychowawczej lub opiekuńczo- wychowawczej,
- aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o zdolności do wykonywania pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, wydane na podstawie wyników badań sanitarno- epidemiologicznych

- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności

 

Informujemy, że zapewniamy odpłatny nocleg i wyżywienie podczas trwania turnusu

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do CRR KRUS „GRANIT”, lub przesłać pocztą na  adres:

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ”GRANIT”                                                    w Szklarskiej Porębie ul. Kopernika 14 58-580 Szklarska Poręba

do dnia 15-05-2018 r. do godziny 14.00  z dopiskiem "kolonie dla dzieci "Dodatkowych informacji udziela Ilona Grab-Kurdzielewicz -  numer telefonu 75/ 717-31-18

Kryteria wyboru ofert
O wyborze oferty decyduje spełnienie w/w warunków oraz kolejność złożonych ofert 

Zawiadomienie o wyborze ofert i terminie podpisania umowy

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wyborze oferty
i terminie podpisania umowy.

Statystyki

Odsłon : 1031356